Historia koła na podstawie przemówienia prezesa koła Jerzego Przybylskiego:

             „Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją witam wszystkich przybyłych na uroczystości jubileuszu naszego Koła.

            A wszystko zaczęło się 65 lat temu czyli w roku 1947. Naszym protoplastą było Towarzystwo Łowieckie założone właśnie w roku 1947. Towarzystwo powstało z ludzi, którzy z różnych stron świata i Polski przybyli na ziemie odzyskane by tworzyć tu nową rzeczywistość a równocześnie mieli możliwość uzyskania pozwolenia na broń, co wówczas nie było rzeczą łatwą.

            Założycielem Towarzystwa a w dalszej kolejności naszego Koła byli Wilhelm Berecki, Teodor Janson, Zygmunt Klepando, Jan Jędrzejas.

W roku 1959 weszła w życie ustawa łowiecka, która dokonała podziału na obwody łowieckie. Towarzystwo liczyło wówczas 40 osób, by zyskać większą ilość obwodów podzieliło się na dwa koła tj. koło nr 1 i 2. W roku 1960 Koło nr 1 przyjęło nazwę „Bóbr” w Pasłęku.

            Od 1959 roku koło dzierżawi 4 obwody łowieckie o powierzchni 23.559 ha, w tym 4.746 lasów, prowadząc w nich prawidłową gospodarkę łowiecką. W dzierżawionych obwodach koło posiada 20 ha poletek zgryzowych i produkcyjnych. Aktualnie koło liczy 103 członków macierzystych, 4 członków niemacierzystych i 4 kandydatów. Jako jedno z pierwszych kół byłego województwa elbląskiego a obecnie okręgu posiada sztandar związkowy, a koło z okazji 60 lecia istnienia zostało odznaczone złomem. Wielu członków koła to aktywiści Zarządu Okręgowego w Elblągu a jeden z kolegów Wice Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej wcześniej przez trzy kadencję Prezes ORŁ, już czwartą kadencję jest członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej.

Za zasługi na rzecz polskiego łowiectwa wielu kolegów zostało odznaczonych medalami zasługi i tak:

 • 1 kolega posiada najwyższe odznaczenia łowieckie medal Św. Huberta i złom
 • 4 kolegów posiada : złoty medal zasługi łowieckiej
 • 14 kolegów posiada: srebrny medal zasługi łowieckiej
 • 20 kolegów posiada: brązowy medal zasługi łowieckiej
 • 13 kolegów zostało odznaczonych medalem „Za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu Łowieckiego”

            Wobec żadnego z członków koła nie było prowadzone postępowanie dyscyplinarne przez Rzecznika. Koło prowadzi intensywną i skuteczną walkę z kłusownictwem i wnykarstwem w ścisłym współdziałaniu z policją i samorządami lokalnymi.

Dzięki właściwej i racjonalnej gospodarce populacjami w łowiskach, koło posiada wszystkie gatunki zwierzyny grubej jak również niezły jest stan zwierzyny drobnej, w tym ptactwa. Corocznie koło pozyskuje 20 jeleni, 350 saren i 400 dzików, nie licząc zwierzyny drobnej.

Już z górą 25 lat koło prowadzi polowania zbiorowe jak i indywidualne dla gości zagranicznych, wykonując zawsze zaplanowane kontraktem ilości zwierzyny. W łowiskach gościli myśliwi różnych narodowości: Niemcy, Szwedzi, Norwegowie, Lapończycy, Duńczycy.

            Koło prowadzi intensywną współpracę z miejscowymi szkołami, rolnikami oraz samorządem gminnym i powiatowym. Organizuje spotkania z sołtysami, rolnikami oraz przedstawicielami organizacji rolniczych, dla właściwej integracji i omawiania istoty racjonalnego łowiectwa. Organizowane są przez koło pogadanki z młodzieżą szkolną na tematy gospodarki łowieckiej i ekologii, konkursy plastyczne, wystawy. Udzielana jest pomoc finansowa dla szkół lub osób jej potrzebujących. W odwzajemnieniu młodzież szkolna zbiera karmę dla zwierzyny i bierze udział w dokarmianiu.

            Dzięki prawidłowej gospodarce prowadzonej w dzierżawionych obwodach koło nie ma trudności finansowych. Na bieżąco i bez zwłoki wypłaca należności z tytułu szkód łowieckich. Księgowość koła prowadzona jest przez wyspecjalizowaną firmę obrachunkową.

            Z bardziej istotnych dokonań koła w okresie jego istnienia należy wymienić:

 1. W roku 1986 wprowadzono do łowiska, za zgodą władz leśnych nowy gatunek tj. daniele, który dotychczas tu nie występował. Introdukcja okazała się bardzo udana (wybudowano zagrodę o powierzchni 3 ha), po okresie przejściowym daniele wypuszczono do wolnej hodowli.
 2. W roku 1988 wprowadzono również do łowisk indyka kanadyjskiego oraz bażanta. Ze względu na silny opór środowiska inwestycja okazała się nie w pełni udana.
 3. W roku 1976 koło nasze było inicjatorem i w części fundatorem sztandaru Wojewódzkiej Organizacji Łowieckiej (obecnie w muzeum ziemi elbląskiej).
 4. W 1992 roku jako pierwsze z kół w województwie elbląskim wykupiło na własność grunt i ruinę domu. Teren zagospodarowano, dom odremontowano i urządzono domek myśliwski (w środku lasu obwodu 185). W roku 1998 dokonano rozbudowy domku dobudowując salę na 80 osób. Wykonano również zadaszenie na tej posesji mogące pomieścić 120 osób. Równolegle wykonano na własnej posesji, obok domku zbiornik wodny jako wodopój i umożliwiający wędkowanie. Dokonano również odwiertu studni głębinowej dla własnych potrzeb. Domek wykorzystywany jest dla potrzeb koła jak również korzysta z niego okoliczna ludność urządzając tam uroczystości weselne, komunijne, imieninowe itp. Służy również do zakwaterowania gości zagranicznych. Jest w pełni funkcjonalny i zagospodarowany.
 5. Od roku 2000 roku w Parku Ekologicznym w Pasłęku noszącym imię Stanisława Pankalli, (zmarłego w 1994 r. jednego z założycieli koła, wieloletniego prezesa koła, odznaczonego medalem zasługi łowieckiej „złomem”), koło posiada i prowadzi domek edukacyjny o tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Zgromadzono w nim wiele eksponatów i pomocy w poznawaniu przyrody oraz zasad racjonalnego łowiectwa. Domek cieszy się ogromnym powodzeniem i zainteresowaniem odwiedzających, głównie dzieci, młodzieży szkolnej ale i dorosłych z okolic Pasłęcka i nie tylko. O dużym zainteresowaniu i poparciu dla gospodarki łowieckiej, świadczą liczne wpisy do ksiąg pamiątkowych. Powstanie domku znalazło uznanie władz Pasłęka.
 6. W 1998 roku podjęto inicjatywę budowy strzelnicy myśliwskiej KŁ „Bóbr” i w tym celu w grudniu tego samego roku, zakupiono od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa działkę o powierzchni 2,50 ha. Już 10 czerwca 2000 roku odbyło się uroczyste oddanie strzelnicy do użytku. Strzelnica posiada atest i jest dopuszczona do użytkowania w oparciu o obowiązujące przepisy. Należy nadmienić, że począwszy od projektu, wykonania i zagospodarowania, strzelnicę wykonano własnymi siłami, bez żadnego wsparcia z zewnątrz. Strzelnica jest w pełni profesjonalna (6 osi strzeleckich + oś dla broni krótkiej). Na strzelnicy odbywają się zawody rangi krajowej (liga mistrzów – trzykrotnie), zawody okręgowe, treningi kadry okręgu elbląskiego, treningi nowo wstępujących i przestrzeliwanie broni dla kół okręgu elbląskiego i nie tylko. Strzelnica służy również dla treningów klubów strzeleckich, policji i służby ochrony. Strzelnica posiada zaplecze administracyjne i socjalne. Koło posiada dobrą drużynę strzelców, która od kilku lat zdobywa mistrzostwo okręgu elbląskiego i reprezentuje okręg na mistrzostwach krajowych kół łowieckich, zajmując tam dobre lokaty (najlepsze 3 miejsce). Kol. Dariusz Skibiak członek koła był dwukrotnie mistrzem Polski.
 7. Obok strzelnicy KŁ „Bóbr” istnieje trzy hektarowa zagroda dzicza, na której odbywają się konkursy psów dzikarzy (rangi krajowej i okręgowej). Obok zagrody dziczej zlokalizowana jest zadaszona nora dla jamników króliczych, jak również lisia nora (norowce). Wykonawcami zagrody dziczej, nor jak i prowadzącym stały nadzór nad nimi jest nasze Koło.
 8. Z początkiem roku 2006 koło podjęło inicjatywę, by w oparciu o teren strzelnicy wykonać ścieżkę edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Po opracowaniu dokumentacji przystąpiono do realizacji zamierzenia. Otwarcie inwestycji odbyło się w maju 2007 r. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł około 120.000 zł. Z wnioskiem o wsparcie, koło zwróciło się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Otrzymano tam aprobatę tego zamierzenia i wsparcie finansowe w wysokości 30.000 zł. Na ścieżce wykonano ambony, półki, podsypy dla ptactwa, karmniki dla zajęcy, paśniki dla zwierzyny płowej lizawki. Wykonano mały zbiornik wodny, gdzie umieszczone zostały kosze dla kaczek. Umieszczono drzewa dziuplaste, drzewa spałowane przez zwierzynę, drzewa zgryzione przez bobry, drzewa uszkodzone przez dziki i inne okazy , jak wnyki, sidła itp. Niezależnie od tego wysadzono na terenie strzelnicy około 6.000 drzew i krzewów wzdłuż wykonywanych ścieżek pokrytych tłuczniem. Wykonane zostały foldery i ustawione tablice dydaktyczne oraz gromadzone trofea myśliwskie. Wybudowany został domek dydaktyczny, który niestety w dniu 30.06.2009 r. został spalony. Własnymi siłami Koło natychmiast wybudowało nowocześniejszy i lepiej wyposażyło domek edukacyjny z nadzieją, że będzie służył organizacji edukacji przyrodniczo – łowieckiej. Domek i ścieżka spełniała swoją rolę edukacyjną, gdyż korzystało z tego obiektu wiele szkół z terenu Pasłęka, jak również innych miejscowości. Jednak w niecały rok funkcjonowania domku w dniu 15.08.2010 r. został on spalony przez nieznanych sprawców. Koło widząc potrzebę kontynuacji edukacji młodzieży oraz wcześniejsze zainteresowanie ścieżką edukacyjną postanowiło kontynuować założony cel i przystąpiło do rewitalizacji ścieżki. W miejscu spalonego domku wybudowana została wiata edukacyjna, która pełni również funkcję edukacyjną. Wiata została tak wyposażona, aby mogła pomieścić całą klasę uczni lub oddział przedszkolny. Ścieżka została odnowiona i wyposażona w nowe tablice edukacyjne. Koło wystąpiło również o środki na rewitalizację ścieżki do WFOŚiGW w Olsztynie, skąd otrzymało dotację w wysokości 5.000 zł. Nowa wiata pozwala realizować zadania szkół, przedszkoli oraz innych instytucji w zakresie edukacji ekologicznej. Odbudowana ścieżka przyrodniczo – łowiecka prezentuje się bardzo okazale i spełnia efekty ekologiczne. Członkowie Koła zaangażowani w współpracę z młodzieżą prowadzą zajęcia terenowe wykorzystując wybudowaną ścieżkę i wiatę do upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o środowisku przyrodniczym i łowieckim. Przedstawiają pozytywny wizerunek gospodarki łowieckiej oraz inne aspekty środowiska przyrodniczego.

Wymienione najważniejsze osiągnięcia koła były i są możliwe dzięki właściwej i mądrej gospodarce łowieckiej. Koło stanowi zwarty, jednolity zespół dobrze rozumiejących się członków, któremu przyświeca dobro łowiectwa i jedność Polskiego Związku Łowieckiego.

Zarząd Koła jest prężny i dynamiczny a zmiany w jego składzie następują sporadycznie i wynikają głównie ze zdarzeń losowych (śmierć) lub odejście ze względu na wiek. Pewnym świadectwem może być fakt, że łowczy koła pełni swoją funkcję nieprzerwanie od 45 lat.

Praca naszego Koła i jego osiągnięcia są powszechnie znane i uznaję,że nie trzeba ich omawiać szczegółowo. Jesteśmy postrzegani w środowisku jako organizacja pozarządowa właściwie wykonująca swoje zadania dbając o dobre imię polskiego myśliwego ze szczególnym podkreśleniem hodowli, ochrony i pozyskania zwierzyny dziko żyjącej.

Wszystkim przybyłym życzę wielu wrażeń i miłego spędzenia czasu na gościnnej ziemi Koła Łowieckiego „Bóbr”.