Sprawozdanie – rok bażanta

Pełna broszura informacyjna z realizacji projektu Ożywić pola – rok bażanta.

 

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej we współpracy z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą  w Marwicy po raz pierwszy przystąpiła do projektu  aktywnej edukacji ekologicznej pn. „Ożywić pola”.

Działaniom młodych ekologów patronowało Koło Łowieckie „Bóbr” w Pasłęku z sekretarzem koła, obecnie prezesem panem Grzegorzem Orłowskim na czele. Pomysłodawcą i głównym organizatorem zajęć był pan Bartłomiej Stańczyk – starszy wychowawca  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej, jednocześnie członek Koła Łowieckiego „Bóbr”, pasjonat łowiectwa i survivalu. Koordynatorem działań z ramienia szkoły  była pani Agnieszka Cieklińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i instruktorka ZHP.

START – PLANOWANIE DZIAŁAŃ – CZERWIEC 2015

 1. Zespół złożony z przedstawicieli Koła Łowieckiego „Bóbr” oraz pedagogów z SPzOI w Zielonce Pasłęckiej i POW w Marwicy opracował specjalny projekt dopasowany do wymagań nie tylko regulaminu akcji, ale także lokalnego środowiska naturalnego oraz potrzeb i możliwości uczestniczącej w nim młodzieży.

Skład zespołu:

 • Bartłomiej Stańczyk – członek KŁ Bóbr w Pasłęku, st. wychowawca w POW w Marwicy
 • Grzegorz Orłowski – sekretarz KŁ Bóbr w Pasłęku, od 2016 r. prezes Koła
 • Kazimierz Pielech – członek KŁ Bóbr w Pasłęku, rodzic uczniów SPzOI w Zielonce Pasłęckiej
 • Agnieszka Cieklińska – nauczyciel SPzOI w Zielonce Pasłęckiej, instruktorka ZHP.

Wyznaczono zadania  podstawowe, przewidziane w projekcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych związane z :

 • wyspowym nasadzaniem drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a co za tym idzie pomoc kołu łowieckiemu „Bóbr” w reintrodukcji bażantów,
 • obserwacją bażantów i innych gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska polnego
 • działaniami mającymi na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujący informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych.

Ponadto realizatorzy projektu wyznaczyli równie ważne cele związane z kształceniem  kompetencji twardych, związanych z ochroną środowiska, jak i miękkich, takich jak:

 • kreatywne spędzanie czasu wolnego na łonie natury,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej – wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach,
 • zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania,
 • szerzenie wśród uczniów wiedzy o przyrodzie oraz uświadomienie znaczenia i piękna przyrody Polski,
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
 • kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony środowiska,
 • podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan,
 • rozwinięcie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie,  ukształtowanie odpowiednich postaw społecznych,
 • rozwijanie współdziałania i procesów socjalizacyjnych zachodzących pomiędzy uczniami SPzOI w Zielonce Pasłęckiej a wychowankami POW w Marwicy.
 1. Wyznaczono grupy uczniów i wychowanków zainteresowanych udziałem w projekcie.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej:

 • uczniowie klasy VI: Marcelina Kokot, Paweł Urbanowski, Paweł Ciszewski, Oksana Hałuszka,
 • harcerze ze Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Wolfox”: Dominika Pych, Marek Janiszewski, Weronika Biłas i Mateusz Twardzik.
 • Opiekun grupy – pani Agnieszka Cieklińska.

Przedstawiciele Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej:

 • Wiktoria Wieczorek, Karol Oleksy, Karolina Montewska, Dawid Montewski, Dawid Brzozowski, Katarzyna Dietrych, Bartłomiej Sztura
 • Opiekun – pan Bartłomiej Stańczyk.