Walne zgromadzenie 2016

Zarząd Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2016 roku (sobota) o godz.1000  odbędzie się  Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie  Członków Koła w domku myśliwskim w uroczysku Brzozówka z poniższym porządkiem dziennym:

 1. Otwarcie walnego zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza walnego zgromadzenia.

 4. Odczytanie porządku obrad walnego zgromadzenia.

 5. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia.

 6. Wybór Komisji Wnioskowej.

 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2015/2016 i wykonania budżetu za ubiegły rok.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za rok 2015/2016.

 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu Koła.

 13. Przedstawienie projektu planu działalności i budżetu Koła na rok gospodarczy 2016/2017.

 14. Dyskusja w sprawie planu działalności i budżetu Koła, wolne wnioski.

 15. Przyjęcie wniosków przedstawionych przez Komisję Wnioskową.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie planu działalności i budżetu Koła na rok gospodarczy 2016/2017.

 17. Wybory uzupełniające do organów koła

  a)Zgłaszanie kandydatów

  b)Wybór komisji skrutacyjnej.

  c)Głosowanie i ogłoszenie wyników przez komisję skrutacyjną.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku zgłaszającego członków koła do odznaczeń łowieckich.

 19. Komunikaty, sprawy organizacyjne:- ustalenie terminu strzelania kontrolnego.

 20. Zakończenie obrad i zamknięcie zgromadzenia.

Przypomina się o obowiązku uregulowania zadłużeń wobec budżetu Koła.

 

Pliki do pobrania:

 1. Porządek dzienny Walnego Zgromadzenia 16.04.2016 r.
 2. Plan działalności koła na rok 2016-2017