Honorowy kordelas – Kol. Zdzisława Rutkowskiego

Kol. Zdzisław Rutkowski jest członkiem PZŁ i Koła Łowieckiego „Bóbr” w Pasłęku od 1960 roku. W kole tym dał się poznać jako zdolny, energiczny i etyczny myśliwy. Początkowo pełnił funkcję sekretarza i skarbnika koła, a w roku 1967 został został wybrany na łowczego koła. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego (50 lat).
Kol. Zdzisław Rutkowski ma łatwość nawiązywania kontaktów, jest bezkonfliktowy i posiada zdolności przywódcze. Swoim przykładem i działaniem zjednuje sobie zaufanie braci myśliwskiej i z jego to inicjatywy podejmowano i realizowano wiele pożytecznych inicjatyw w zakresie gospodarki łowieckiej.
Z jego inicjatywy już z górą 30 lat koło prowadzi polowania indywidualnie i zbiorowe dla gości zagranicznych. Wcześniej był myśliwym podprowadzającym i organizatorem tych polowań, a w ostatnich latach odpowiedzialnym jest w kole za ich organizacje i przebieg oraz osobiste prowadzenie polowań zbiorowych. Korzyści z tych polowań są dla koła wymierne i znaczne.
Jest inspiratorem i realizatorem zasiedlania łowisk KŁ „Bóbr” w niewystępujące gatunki zwierzyny jak: daniel, bażant czy indyk kanadyjski.
W 1998 r. Kol. Zdzisław Rutkowski przyjął na siebie obowiązki projektanta i głównego realizatora strzelnicy myśliwskiej w Gołąbkach.
W trakcie realizacji inwestycji wykazał się pełnym zaangażowaniem i chęcią szybkiego dojścia do zamierzonego celu. Pozyskiwał sponsorów i wykonawców, nadzorując wykonanie projektu. Dzięki aktywności Kol. Zdzisława Rutkowskiego w czerwcu 2000 roku oddano strzelnicę do eksploatacji. Obok strzelnicy istnieje 3 ha zagroda dzicza oraz zadaszona nora dla jamników króliczych, lisia nora. Nadzór nad wykonaniem tych zamierzeń sprawował Kol. Zdzisław Rutkowski i przekazał je do eksploatacji w roku 2002.
Kol. Zdzisław Rutkowski znany jest braci myśliwskiej jako jeden z najlepszych działaczy Okręgowej Rady Łowieckiej a poprzednio Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Poza obowiązkami w kole łowieckim pełnił funkcję Sekretarza i Wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Elblągu, 4 kadencje pełnił funkcję Prezesa Elbląskiej Okręgowej Rady Łowieckiej, i jedną kadencję Wiceprezesa. 5 kadencję jest Członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej. Posiada uprawnienia sędziego-instruktora strzelectwa myśliwskiego, ukończył kurs tresury psa myśliwskiego w Rębowoli, posiada również uprawnienia lektora w zakresie zwierzyny płowej i trofeistyki. Jest wychowawcą kilku pokoleń myśliwych – selekcjonerów. Bierze czynny udział w wycenie trofeów łowieckich, jako przewodniczący okręgowej komisji wyceny. Jako człowiek bardzo kontaktowy, utrzymuje bardzo dobre stosunki z Administracją Lasów Państwowych. Jest bardzo wymagający dla siebie i wobec innych.
Kol. Zdzisław Rutkowski za swoją działalność w PZŁ odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Medalem Św. Huberta, Złomem, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalami za Zasługi dla Łowiectwa Wojewódzkiego Okręgu PZŁ w Elblągu i Elbląskiego Okręgu PZŁ.
Nadanie Honorowego Kordelasa Myśliwskiego i pasowanie na Rycerza Św. Huberta da Mu satysfakcję i przekona o słuszności swego postępowania oraz zachęci do dalszego działania.

Honorowy kordelas – Kol. Grzegorza Orłowskiego

Kol. Grzegorz Orłowski jest członkiem Koła i PZŁ od 1984 roku. Za włożony wkład pracy na rzecz Koła i PZŁ został odznaczony Brązowym Srebrnym i Złotym „Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”.
Od 1997 roku do roku 2016 pełnił funkcję Sekretarza Koła. Swoją postawą i postępowaniem zaskarbił sobie sympatię członków koła, którzy na Walnym Zgromadzeniu w 2016 r., wybrali Go na Prezesa Koła. Od 2015 roku członek Okręgowej Rady Łowieckiej., w której był członkiem komisji hodowlanej a obecnie jest członkiem komisji wyceny trofeów.
Jako strażnik łowiecki wielokrotnie organizował akcje zwalczające kłusownictwo i inspirował dokarmianie zwierzyny w ciężkich okresach zimowych.
Był inspiratorem i współwykonawcą budowy domku edukacyjnego w Parku Ekologicznym im. Stanisława Pankalli o tematyce łowieckiej, promując w ten sposób wśród młodzieży i mieszkańców Pasłęka i okolic dobre imię Koła. Z racji wykonywanego zawodu ma stały i dobry kontakt z społecznością wiejską, co jest umiejętnie wykorzystywane do współpracy z rolnikami w gospodarce łowieckiej. Bierze udział w spotkaniach z rolnikami i sołtysami, na których omawia i uzgadnia wspólne działania ograniczające straty w płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę oraz metody jej ochrony i rozwoju. Organizator bali myśliwskich zacieśniających między innymi więzi myśliwych sąsiednich kół, jak i promujących koło. Autor wielu artykułów informujących o działalności koła, oraz działalności myśliwych na niwie łowieckiej, promujących myślistwo i Polski Związek Łowiecki. Organizator konkursów plastycznych o tematyce łowieckiej dla dzieci i młodzieży. Był jednym z inicjatorów budowy strzelnicy myśliwskiej, brał udział w jej budowie, koordynując przygotowanie dokumentacji oraz czynnie angażując się w jej powstanie i działalność. Inicjator i współautor projektu ścieżki edukacyjnej przyrodniczo – łowieckiej, powstałej w oparciu o teren strzelnicy oraz autor folderu promującego ścieżkę. Jest przewodnikiem i prowadzącym warsztaty z dziećmi i młodzieżą na bazie ścieżki przyrodniczo – łowieckiej.
Jest inicjatorem i koordynatorem budowy domku stanowiącego zaplecze strzelnicy oraz miejsce edukacji ekologicznej.
Zdobył uprawnienia sędziowskie oraz instruktorskie, co wykorzystuje w praktyce prowadząc strzelania kontrolne oraz sędziując na zawodach strzeleckich rangi okręgowej i krajowej.
Etyczny i prawy myśliwy, cieszący się szacunkiem wśród myśliwych. Wychowawca i opiekun wielu stażystów, którzy obecnie godnie reprezentują Koło i Polski Związek Łowiecki.
Nadanie Honorowego Kordelasa Myśliwskiego i pasowanie na Rycerza Św. Huberta da Mu satysfakcję i przekona o słuszności swego postępowania oraz zachęci do dalszego działania.

Honorowy Kordelas – Kol. Zenona Ficaka

Za włożony wkład pracy na rzecz Koła i PZŁ został odznaczony Brązowym i Srebrnym „Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz „Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Elbląskiego Okręgu PZŁ”.
Przez dwie kadencje był członkiem Komisji Rewizyjnej jako jej Przewodniczący a obecnie już trzecią kadencję pełni funkcję Skarbnika Koła.
Jest bardzo aktywnym Członkiem Koła, tak w podejmowaniu i realizowaniu wielu akcji na rzecz ochrony środowiska jak i pozyskaniu zwierzyny.
Jest organizatorem spotkań integracyjnych myśliwych z rolnikami i sołtysami, na których są omawiane i uzgadniane wspólne działania ograniczające straty w płodach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę oraz metody jej ochrony i rozwoju. Współorganizator bali myśliwskich zacieśniających między innymi więzi myśliwych sąsiednich kół, jak i promujących nasze koło.
Czynnie włącza się w realizację polowań dewizowych indywidualnych i zbiorowych, wcześniej jako podprowadzający uzyskując bardzo dobre wyniki, co jest wynikiem dużego znawstwa i doświadczenia łowieckiego, a teraz w ich organizację.
Był Członkiem Komisji Hodowlanej i Komisji Kynologicznej Okręgowej Rady Łowieckiej. Jest powoływany do komisji wyceny trofeów myśliwskich. Posiada uprawnienia instruktora i sędziego strzelectwa myśliwskiego. Chętnie sędziuje wszystkie kategorie zawodów strzeleckich, na które jest powoływany przez Zarząd Okręgowy.
Brał udział w budowie strzelnicy myśliwskiej, czynnie angażując się w jej powstanie oraz działalność. Chętnie uczestniczy w przyjmowaniu wycieczek szkolnych na ścieżce edukacyjnej, przybliżając młodzieży tajniki łowiectwa, a tym samym propaguje dobre imię Polskiego Związku Łowieckiego.
Etyczny i prawy myśliwy, cieszący się szacunkiem wśród myśliwych. Wychowawca i opiekun wielu stażystów, którzy obecnie godnie reprezentują Koło i Polski Związek Łowiecki. Jest cenionym, lubianym i bardzo wartościowym Członkiem Koła.
Nadanie Honorowego Kordelasa Myśliwskiego i pasowanie na Rycerza Św. Huberta da Mu satysfakcję i przekona o słuszności swego postępowania oraz zachęci do dalszego działania.